Tanker om digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor er en pågående prosess som jeg har fattet stor interesse for gjennom mine masterstudier i offentlig forvaltning (MPA).  Studiet har gitt meg innsikt i hvordan ulike land ligger an i forhold til eGovernance, og sammenligning av nasjonale digitale handlingsplaner i Norge og Danmark. Digitalisering av offentlige tjenester er i høyeste grad i tråd med samfunnsutviklingen og et resultat av teknologiske framskritt. Likevel så er det til syvende og sist politiske føringer som ligger bak disse prosessene. Den rød-grønne regjeringen etablerte en nasjonal digital handlingsplan som innlemmer de fleste virksomheter innen offentlig sektor. Privat næringsliv og den generelle befolkningen vil også være viktige aktører i denne omveltningen. Det er disse som er målgruppe og brukere. Selv mener jeg at både næringslivet og privatpersoner bør i større grad involveres i slike prosesser og ikke ende opp som passive konsumenter av de offentlige tjenestene.

Det digitale samfunnet kan sees på som et gedigent sosialt eksperiment hvor folks adferd og holdninger kommer til syne på godt og vondt. Dette viser seg spesielt i forhold til bruken av sosiale medier og digitale spor mange etterlater seg på nett. Hvordan bør vi gå frem for å minske de digitale skillene som oppstår i befolkningen? Dagens ungdommer betegnes gjerne som «digitalt innfødte», men likevel er det slik at de stort sett er konsumenter av de digitale tjenestene, bare i noe større grad enn generasjonene over. Digital kompetanse i skolen dreier seg hovedsakelig om bruken, og det er her at endringer må gjøres. Norge har ressursene, både i form av teknologi og økonomi, men likevel ligger vi langt etter når det gjelder en slik kompetanse. Et eksempel er Estland som allerede har innført programmering som fag på grunnskolen, noe som gir elevene en helt annen kompetanse og innsikt i digitale nettverk og tjenester. Disse er fremtidens ingeniører som kommer til å være svært ettertraktet i Europa.

Det gjelder for Norge å se de enorme mulighetene som ligger i å utnytte den tilgjengelige teknologien til å gjøre samfunnet mer effektivt og bedre. Man skal imidlertid også være var for de mulige fallgruvene i den digitale verden.  Jeg har stort interesse og engasjement for nye digitale løsninger som kan være viktige verktøy i offentlig sektor, både innen skole, sykehus/helse, politi og NAV. Jeg kommer til å følge meg på hva som skjer innen de ulike sektorene og skrive litt om det her på bloggen min.

Tips til videre lesing:

How Estonia became E-stonia : http://www.bbc.co.uk/news/business-22317297

Bekymring for digitale skiller i norsk skole: http://ikt-norge.no/2012/03/sterkt-bekymret-for-digitale-skiller-i-skolen/

Digital Agenda Norge (Meld. St. 23 2012-2013): http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-23-20122013.html?id=718084

Velferdsteknologi: http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/velferdsteknologi-i-fokus.aspx